Vergoeding

95% van de verzekeraars
vergoedt de massage-
therapie behandeling
onder de aanvullende
verzekering.
Kijk hier voor
een overzicht.

 

Praktijkadres:
Ereprijsstraat 45
3765 AD Soest
Op Google Maps

T +31(0)6 475 042 90
E dirk@broekstra.nl

RBCZ licentie 174251R

Geschillencommissie:
SCAG nummer 15109
AGB 90033501
AGB praktijk 9012478

VNT logo

Algemene (betalings-) voorwaarden van Hands On Massage, Praktijk voor Massage en Massagetherapie, hierna te noemen " Hands On Massage" 

1.Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Hands On Massage met de cliënt gesloten
overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) inzake onderzoek en/of behandeling in de ruimste zin van het
woord en voorts met betrekking tot het leveren van alle (andere) diensten en/of goederen.

2.Enige afwijking van deze betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien Hands On Massage daarmee
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Niet of nog niet uitoefenen van een of meerdere op grond van deze
betalingsvoorwaarden aan Hands On Massage toekomende rechten, leidt niet tot verval van deze rechten.

3.Betaling van de declaraties dient zodanig te geschieden dat uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum
Hands On Massage de beschikking heeft gekregen over het factuurbedrag. Dit  door storting op de op de
factuur vermelde rekening van Hands On Massage.

4.Indien bij verhindering voor een afspraak binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, wordt de
gereserveerde tijd (1,25 uur) in rekening gebracht. Afzeggen uitsluitend telefonisch.

5.Hands On Massage is, in gevallen dat daartoe naar haar oordeel duidelijke aanleiding bestaat, te allen tijde
gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de cliënt te verlangen.

6.Door het enkele feit dat Hands On Massage op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft
verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aan-
maning of ingebrekestelling in verzuim.

7.Voor rekening van de debiteur komen alle door Hands On Massage te maken kosten in verband met
invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Zolang  Hands On Massage zelf met invordering
bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten 15 % van de vordering met een minimum van € 40.-.

8.Hands On Massage behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor
onderzoeken, behandelingen en/of begeleiding, etc. te wijzigen.

9.Door het enkele feit van achterstand in betaling door de debiteur zijn, ondanks enig andersluidend bedrag
door enkele sommatie van Hands On Massage tot algehele betaling, ook alle overige door de debiteur aan
Hands On Massage verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

10.Op alle tussen Hands On Massage en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

11.Ieder beroep op schuldvergelijking wordt uitgesloten.